همانند: نان سیر، نان شیر، نان زرده تخم مرغ و . . .